ThiỀn Trong Hành ÐỘng (Paperback)

ThiỀn Trong Hành ÐỘng By Chögyam Trungpa Rinpoche, Đạo Sinh (Translator), Tâm Thường Định (Producer) Cover Image

ThiỀn Trong Hành ÐỘng (Paperback)

$10.00


Not On Our Shelves—Ships in 1-5 Days
(This book cannot be returned.)

Trungpa Rinpoche đ tr nh b y Phật ph p theo ng n ngữ v c ch n i của những người ng gặp. ng đ sử dụng tiếng Anh theo c ch c thể l m Phật ph p trở n n dễ hiểu; v c c h nh giả phương T y c thể tiếp cận theo c ch m họ chưa bao giờ gặp trước đ y. ng l người ti n phong trong việc tạo ra một ng n ngữ gọi l "tiếng Anh tạp Phật gi o" (Buddhist hybrid English) c thể truyền đạt trực tiếp v ch nh x c. Nhờ c ng phu khai ph của ng m những người đ v đang giảng dạy Phật học ở phương T y đều c thể ho n th nh hiệu quả c ng việc của m nh, cho d họ c biết về điều n y hay kh ng. Hơn nữa, ng đ giảng dạy Phật ph p để tất cả mọi người đều c thể tu tập m kh ng cần phải trở th nh những người "T y tạng hay Nhật bản nhỏ b , hay bất cứ c i g kh c."

Product Details ISBN: 9781087812427
ISBN-10: 1087812429
Publisher: C. Mindfulness LLC and Bodhi Media Publisher
Publication Date: October 17th, 2019
Pages: 136
Language: Vietnamese